เมื่อความโลภครอบงำ ย่อมมีแต่ความมืดบอด

เมื่อความโลภครอบงำ ย่อมมีแต่ความมืดบอด

อนฺธตมํ ตทา ยํ โลโภ สหเต อ่านว่า อันทะตะมัง ตะทา ยัง โลโภ สะหะเต

เพิ่มเพื่อน