ผู้มีปัญญา เป็นผู้สูงสุด

ผู้มีปัญญา เป็นผู้สูงสุด

ปญฺญวา ปน อุตฺตโม อ่านว่า ปัญญะวา ปะนะ อุดตะโม

เพิ่มเพื่อน