เมื่อใจไม่สงบ ย่อมอยู่เป็นทุกข์

เมื่อใจไม่สงบ ย่อมอยู่เป็นทุกข์

ปสฺสทฺธิยา อสติ ทุกฺขํ วิหรติ อ่านว่า ปัดสัดทิยา อะสะติ ทุกขัง วิหะระติ

เพิ่มเพื่อน