ผู้มีความสงบใจ ย่อมอยู่เป็นสุข

ผู้มีความสงบใจ ย่อมอยู่เป็นสุข

อุปสนฺโต สุขํ เสติ อ่านว่า  อุปะสันโต สุขัง เสติ

เพิ่มเพื่อน