ผู้มีสติ โชคดีอยู่เสมอ

ผู้มีสติ โชคดีอยู่เสมอ

สติมโต สทา ภทฺทํ อ่านว่า สติมะโต สะทา ภัททัง

เพิ่มเพื่อน