การคบบัณฑิต เป็นมงคลสูงสุด

การคบบัณฑิต เป็นมงคลสูงสุด

ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา อ่านว่า ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา

เพิ่มเพื่อน