การเคยทำบุญมาก่อน เป็นมงคลสูงสุด

การเคยทำบุญมาก่อน เป็นมงคลสูงสุด

ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา อ่านว่า ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา

เพิ่มเพื่อน