การตั้งตนไว้ชอบ เป็นมงคลสูงสุด

การตั้งตนไว้ชอบ เป็นมงคลสูงสุด

อตฺตสมฺมาปณิธิ อ่านว่า อัตตะสัมมาปะณิธิ

เพิ่มเพื่อน