การเป็นผู้ได้ฟังมาก เป็นมงคลสูงสุด

การเป็นผู้ได้ฟังมาก เป็นมงคลสูงสุด

พาหุสจฺจญฺจ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ อ่านว่า พาหุสัจจัญจะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง

เพิ่มเพื่อน