การมีความเคารพ เป็นมงคลสูงสุด

การมีความเคารพ เป็นมงคลสูงสุด

คารโว จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ อ่านว่า คาระโว จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง

เพิ่มเพื่อน