ความไม่ประมาทในธรรม เป็นมงคลสูงสุด

ความไม่ประมาทในธรรม เป็นมงคลสูงสุด

อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ อ่านว่า อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ

เพิ่มเพื่อน