ความยินดีสิ่งที่มี เป็นมงคลสูงสุด

ความยินดีสิ่งที่มี เป็นมงคลสูงสุด

สนฺตุฏฺฐี จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ อ่านว่า สันตุฏฐี จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง

เพิ่มเพื่อน