ความกตัญญู เป็นมงคลสูงสุด

ความกตัญญู เป็นมงคลสูงสุด

กตญฺญุตา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ อ่านว่า กตัญญุตา เอตัมมังคะละมุตตะมัง

เพิ่มเพื่อน