จงเพิ่มพูนความเสียสละ

จงเพิ่มพูนความเสียสละ

จาคมานุพรูเหยฺย อ่านว่า จาคะมานุ พรูเหยยะ

เพิ่มเพื่อน