อยากมีสุข ประพฤติเหมาะสม ก็ย่อมเป็นสุข

อยากมีสุข ประพฤติเหมาะสม ก็ย่อมเป็นสุข

สุขํ สุขตฺโถ ลภเต ตทาจรํ อ่านว่า สุขัง สุขัดโถ ละภะเต ตะทาจะรัง

เพิ่มเพื่อน