คำพูด ย่อมบ่งบอกถึงสติปัญญาของผู้พูด

คำพูด ย่อมบ่งบอกถึงสติปัญญาของผู้พูด

ปญฺญาปมาณํ กถิตวากฺยํ อ่านว่า ปัญญาปะมานัง กะถิตะวาก-กะยัง

เพิ่มเพื่อน