ความอดทน ย่อมนำมาซึ่งความสุข

ความอดทน ย่อมนำมาซึ่งความสุข

ขนฺติ หิตสุขาวหา อ่านว่า ขันติ หิตะสุขาวะหา

เพิ่มเพื่อน