พึงเอาชนะความโกรธ ด้วยการไม่โกรธตอบ

พึงเอาชนะความโกรธ ด้วยการไม่โกรธตอบ

อกฺโกเธน ชิเน โกธํ อ่านว่า อักโกเทนะ ชิเน โกทัง

เพิ่มเพื่อน