ต่างคนต่างความเห็น จะให้เห็นเหมือนกันหมดไม่ได้

ต่างคนต่างความเห็น จะให้เห็นเหมือนกันหมดไม่ได้

นานาทิฎฺฐิเก นานยิสฺสสิ เต อ่านว่า นานาทิดฐิเก นานะยิดสะสิ เต

เพิ่มเพื่อน