คนขยัน ย่อมไม่ให้ประโยชน์ที่มาถึงแล้วผ่านไปเปล่า

คนขยัน ย่อมไม่ให้ประโยชน์ที่มาถึงแล้วผ่านไปเปล่า

กาลคตญฺจ น หาเปติ อตฺถํ อ่านว่า กาละคะตันจะ นะ หาเปติ อัดถัง

เพิ่มเพื่อน