ทำความชั่ว ย่อมเดือดร้อนในภายหลัง

ทำความชั่ว ย่อมเดือดร้อนในภายหลัง

ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏํ อ่านว่า ปัดฉา ตับปะติ ทุกกะตัง

เพิ่มเพื่อน