จิตที่ฝึกหัดดีแล้ว ย่อมมีประโยชน์ยิ่งใหญ่

จิตที่ฝึกหัดดีแล้ว ย่อมมีประโยชน์ยิ่งใหญ่

จิตฺตํ ภาวิตํ มหโต สํวตฺตติ อ่านว่า จิดตัง ภาวิตัง มะหะโต สังวัดตะติ

เพิ่มเพื่อน