จิตที่ระวังดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้

จิตที่ระวังดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้

จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ อ่านว่า จิดตัง คุดตัง สุขาวะหัง

เพิ่มเพื่อน