ผู้ใดพูดไม่เป็นธรรม ผู้นั้นไม่ใช่คนดี

ผู้ใดพูดไม่เป็นธรรม ผู้นั้นไม่ใช่คนดี

สนฺโต น เต วทนฺติ ธมฺมํ อ่านว่า สันโต นะ เต วะทันติ ธัมมัง

เพิ่มเพื่อน