พึงพยายามทำกิจทั้งหลายเรื่อยไป

พึงพยายามทำกิจทั้งหลายเรื่อยไป

วายเมเถว กิจฺเจสุ อ่านว่า วายะเมเถวะ กิดเจสุ

เพิ่มเพื่อน