มีความเห็นชอบ ย่อมพ้นทุกข์ได้

มีความเห็นชอบ ย่อมพ้นทุกข์ได้

สมฺมาทิฏฺฐิสมาทานา สพฺพํ ทุกฺขํ อ่านว่า สัมมาทิดถิสะมาทานา สับพัง ทุกขัง

เพิ่มเพื่อน