สิ่งทั้งหลาย มีใจนำหน้า

สิ่งทั้งหลาย มีใจนำหน้า

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา อ่านว่า มะโนปุบพังคะมา ธัมมา

เพิ่มเพื่อน