เรื่องจริงหรือเท็จ ตนเองย่อมรู้

เรื่องจริงหรือเท็จ ตนเองย่อมรู้

สจฺจํ วา ยทิ มุสา อ่านว่า สัดจัง วา ยะทิ มุสา

เพิ่มเพื่อน