กาลเวลาล่วงไป ร่างกายของสัตว์ ย่อมร่วงโรยไป

กาลเวลาล่วงไป ร่างกายของสัตว์ ย่อมร่วงโรยไป

รูปํ ชีรติ มจฺจานํ อ่านว่า รูปัง ชีระติ มัดจานัง

เพิ่มเพื่อน