เหตุอย่างหนึ่ง ทำให้คนหนึ่งได้รับการสรรเสริญ

เหตุอย่างหนึ่ง ทำให้คนหนึ่งได้รับการสรรเสริญ

เยเนว เอโก ลภเต ปสํสํ อ่านว่า เยเนวะ เอโก ละภะเต ปะสังสัง

เพิ่มเพื่อน