เหตุอย่างหนึ่ง ทำให้คนหนึ่งได้รับการนินทา

เหตุอย่างหนึ่ง ทำให้คนหนึ่งได้รับการนินทา

เตเนว อญฺโญ ลภเต นินฺทิตารํ อ่านว่า เตเนวะ อัญโญ ละภะเต นินทิตารัง

เพิ่มเพื่อน