สิ่งใดๆ ใช่ว่าจะดีไปทั้งหมด หรือเสียไปทั้งหมด

สิ่งใดๆ ใช่ว่าจะดีไปทั้งหมด หรือเสียไปทั้งหมด

สพฺพํ น กลฺยาณํ วาปิ น ปาปกํ อ่านว่า สับพัง นะ กัลยาณัง วาปิ นะ ปาปะกัง

เพิ่มเพื่อน