ควรเลือกคบหาคนที่ดีกว่าตน

ควรเลือกคบหาคนที่ดีกว่าตน

อตฺตโน อุตฺตรึ ภเชถ อ่านว่า อัดตะโน อุดตะริง พะเชถะ

เพิ่มเพื่อน