คนไม่มีปัญญา ย่อมไม่มีความเพ่งพินิจ

คนไม่มีปัญญา ย่อมไม่มีความเพ่งพินิจ

นตฺถิ ฌานํ อปญฺญสฺส อ่านว่า นัดถิ ชานัง อะปันยัดสะ

เพิ่มเพื่อน