การประทุษร้ายกัน มีแต่เศร้าโศก

การประทุษร้ายกัน มีแต่เศร้าโศก

ปาณฆาตี หิ โสจติ อ่านว่า ปานะคาตี หิ โสจะติ

เพิ่มเพื่อน