การครองเรือนด้วยปัญญา ย่อมเกิดประโยชน์มาก

การครองเรือนด้วยปัญญา ย่อมเกิดประโยชน์มาก

พหูนํ อตฺถาย สปฺปญฺโญ ฆรมาวสํ อ่านว่า พะหูนัง อัดถายะ สัปปัญฺโญ ฆะระมาวะสัง

เพิ่มเพื่อน