ทำงานไม่ให้คั่งค้าง เป็นอุดมมงคล

ทำงานไม่ให้คั่งค้าง เป็นอุดมมงคล

อนากุลา จ กมฺมนฺตา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ อ่านว่า อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมัง

เพิ่มเพื่อน