ไม่มีมิตรใดเสมอด้วยวิชาความรู้

ไม่มีมิตรใดเสมอด้วยวิชาความรู้

นตฺถิ วิชฺชาสมํ มิตฺตํ อ่านว่า นัดถิ วิดชาสะมัง มิดตัง

เพิ่มเพื่อน