ศีลเป็นทรัพย์อันประเสริฐ

ศีลเป็นทรัพย์อันประเสริฐ

สีลธนํ โหติ อ่านว่า สีละทะนัง โห-ติ

เพิ่มเพื่อน