การรู้จักรักษา มีแต่เกิดประโยชน์

การรู้จักรักษา มีแต่เกิดประโยชน์

อารกฺขสมฺปทา โหติ อ่านว่า อารักขะสัมปะทา โห-ติ

เพิ่มเพื่อน