ผู้สงบใจได้ ย่อมอยู่เป็นสุข

ผู้สงบใจได้ ย่อมอยู่เป็นสุข

อุปสนฺโต สุขํ เสติ อ่านว่า อุปะสันโต สุขัง เสติ

เพิ่มเพื่อน