บุญ ย่อมเจริญแก่ผู้ให้

บุญ ย่อมเจริญแก่ผู้ให้

ททโต ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ อ่านว่า ทะทะโต ปุนยัง ปะวัดทะติ

เพิ่มเพื่อน