ผู้ให้ยานพาหนะ ได้ชื่อว่าให้ความสะดวกสบาย

ผู้ให้ยานพาหนะ ได้ชื่อว่าให้ความสะดวกสบาย

ยานโท สุขโท โหติ อ่านว่า ยานะโท สุขะโท โหติ

เพิ่มเพื่อน