ทุกข์ เป็นภัยใหญ่หลวงของโลก

ทุกข์ เป็นภัยใหญ่หลวงของโลก

ทุกฺขสฺส มหพฺภยํ อ่านว่า ทุกขัดสะ มะหับพะยัง

เพิ่มเพื่อน