อะไรจะจริงหรือเท็จ ตนก็ย่อมจะรู้เอง

อะไรจะจริงหรือเท็จ ตนก็ย่อมจะรู้เอง

อตฺตา ชานาติ สจฺจํ วา ยทิ วา มุสา อ่านว่า อัดตา ชานาติ สัดจัง วา ยะทิ วา มุสา

เพิ่มเพื่อน