ศีล เป็นอาภรณ์อันประเสริฐ

ศีล เป็นอาภรณ์อันประเสริฐ

สีลํ อาภรณํ เสฏฺฐํ อ่านว่า สีลัง อาภะระนัง เสดถัง

เพิ่มเพื่อน