ปัญญา เป็นดวงแก้วของคน

ปัญญา เป็นดวงแก้วของคน

ปญฺญา นรานํ รตนํ อ่านว่า ปัญญา นะรานัง ระตะนัง

เพิ่มเพื่อน