คนฉลาด พึงขจัดความทุกข์ให้หมดไปให้ได้

คนฉลาด พึงขจัดความทุกข์ให้หมดไปให้ได้

ทุกขสฺสนฺตกโร สิยา อ่านว่า ทุกขัสสันตะกะโร สิยา

เพิ่มเพื่อน