ผู้ที่ละทิ้งการงาน ย่อมเสียประโยชน์

ผู้ที่ละทิ้งการงาน ย่อมเสียประโยชน์

นกฺขตฺตํ ปฏิมาเนนฺเต อตฺถา อจฺเจนติ อ่านว่า นักขัตตัง ปฏิมาเนนเต อัตถา อัจเจนติ

เพิ่มเพื่อน