นักบวช ไม่สำรวม ไม่ดี

นักบวช ไม่สำรวม ไม่ดี

อสญฺญโต ปพฺพชิโต น สาธุ อ่านว่า อะสัญญะโต ปัพพะชิโต นะ สาธุ

เพิ่มเพื่อน